نوشته‌ها

می خواستند از طریق روایت، ما را از مبارزه منصرف کنند!

/
 انجمنی ها برای توجیه عدم مبارزه خود، به روایات عدم قیام قبل از ظهور…