ماجرای مرحوم میرزا مهدی اصفهانی از زبان شیخ محمود حلبی

شیخ محمود حلبی یکی از اصلی ترین شاگردان مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی(رحمت الله علیه) بود. میرزا که پایه گذار مکتب معارف خراسان و یا به نظر برخی، همان مکتب تفکیک شناخته میشود، اعتقادی به فلسفه و عرفان نداشت.

این که مرحوم میرزا بر اساس چه اتفاقی به این نتیجه رسید را شاگردش در سخنرانی زاهدان تعریف میکند. امّا از آنجا که در بین ناقلان این اتّفاق اختلافاتی وجود دارد، گویا بخشی از این سخنرانی توسّط مدافعان این مکتب، حذف شده است!