دعای شیخ محمود حلبی برای اهل سنّت

یکی از موضوعاتی که همواره درباره انجمن حجتیّه مطرح بوده است، عدم اعتقاد آنان به وحدت میان شیعه و سنّی است. حتّی برخی مدّعی هستند که انجمنیها، اهل سنّت را مسلمان نمیدانند! امّا در پایان این سخنرانی میشنویم که رهبر انجمن حجّتیه، علاوه بر شیعیان، برای کلّ مسلمانان دعا میکند.

شاید اینگونه به ذهن تبادر کند که چون این سخنرانی در زاهدان بوده است، اینگونه رفتار شده است. امّا موضوع اعتقاد انجمن به وحدت شیعه و سنّی، از جمله مسائلی است که جای بررسی فراوان دارد و در مطالب آتی بیشتر به آن خواهیم پرداخت.