دعای شیخ محمود حلبی برای اهل سنّت

/
یکی از موضوعاتی که همواره درباره انجمن حجتیّه مطرح بوده است، عدم اعتقا…