مطالب توسط admin

انجمن باعث می شد مبارزه با ظلم از حالت بالفعل به رکود کشیده شود.

دکتر”محمود بازرگانی”، استاد دانشگاه، فعال سیاسی پیش از انقلاب درگفتگو با روشنا: 🎙یکی از جریانهایی که اقداماتش در راستای اهداف ساواک نسبتاً با موفقیت همراه بود، “انجمن مبارزه با بهائیت” بود که بعدها به نام “انجمن حجتیه” مشهور شد. انجمن، تأمین کننده همان اهداف بود. فعالیت انجمن باعث می شد مبارزه با ظلم در درون […]